Rashid Khan Pathan

लसन घेतलेल्यालोकांसंदर्भातबेकायदेशीर वअवमानजनक टिप्पणीव चुकीच्या अफवा पसरविल्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापनकायदाचे कलम 51 (b), 54, 55 वभारतीय दंड विधान...